Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

Prolomení profesní mlčenlivosti advokátů

prolomení mlčenlivosti

Vláda schválila návrh novely daňového řádu, která transponuje Směrnici rady EU č. 2016/2258 upravující přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, zvanou též DAC 5.

Obecně je předmětem směrnic DAC zajistit, aby byly správní orgány členských zemí EU schopny komunikovat v oblasti správy daní mezi sebou. Po přijetí směrnice DAC 5 jsou mezi tyto spolupracující orgány zahrnuty i orgány boje proti praní špinavých peněz. DAC 5 má zajistit, aby správci daně mohli získat potřebné informace v rámci vnitrostátních AML mechanismů. Probíhající změny evropské legislativy v oblasti praní peněz totiž obsahují i požadavek na samostatnost jednotek boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Správa daní nebojuje a priory s daňovými úniky

Správa daní za své podstaty není bojem s daňovými úniky. Je postupem, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady v zákonném režimu. V žádném případě by tyto mechanismy neměly být použity jako nástroj běžné správy daně ani dalších poplatků.

Na druhé straně daňový únik pak představuje situaci, kdy daňový poplatník uhradí daň nižší, než kterou správce daně požadoval, ale ne vždy toto jednání musí být nelegální. Proto by advokátní mlčenlivost neměla být okamžitě a bez dalšího prolomena bez možnosti soudní kontroly.

Rozšíření pravomocí má široký potenciál, ale…

Do této doby byly směrnice DAC do českého právního řádu transponovány zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně některých zákonů. Předmětem je nastavení systému fungování spolupráce mezi těmito orgány. Zde bylo zjištěno, že rozšíření pravomocí by mohlo být využito mnohem víc, než směrnice předpokládá. A tak bylo poslanci České pirátské strany navrženo do zákona vtělit i obecné oprávnění správce daně získávat informace, které jsou podle AML předpisů spravovány. Týká se to i těch, které v rámci kontroly klienta získávají např. advokáti či daňoví poradci jakožto osoby povinné podle AML předpisů.

Zde ovšem vyvstal problém. Takové údaje jsou kryty povinností mlčenlivosti advokáta. Ta může být dosud prolomena pouze za situace, kdy vyvstane podezření, že se jedná o obchod týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Až v této chvíli jsou advokáti povinni tyto údaje hlásit Finančnímu analytickému úřadu, případně mu je sdělit na žádost.

Návrh poslanců byl částečně zamítnut

Zmiňovaný návrh poslanců, na jehož základě by kterémukoliv správci daně stačilo požádat o jakoukoliv informaci o jakémkoliv klientovi s tím, že možná v budoucnu nesplní svoji daňovou povinnost, a advokát by poskytnutí žádané informace nemohl odmítnout, byl v této části zamítnut. Na návrh poslanci také vyřadili povinnost bank podávat informace o tom, z jakého telefonního čísla nebo z jaké IP adresy se klient připojuje k bankovním službám.×
×