Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

DPH v SAE

DPH v SAE

Zavedení DPH v SAE je součástí snahy Rady zemí pro spolupráci v oblasti Perského zálivu (Gulf Cooperation Council – GCC) zaměřené na diverzifikaci regionálních ekonomik. Vzhledem k celkovému drastickému pádu cen ropy v posledních letech bylo nezbytné, aby členské státy GCC přijaly další opatření zvyšující příjmy a snížily závislost na ropě jako klíčovém přispěvateli do státního rozpočtu.

DPH v SAE

V důsledku toho se členské státy GCC dohodly na podpisu rámcových dohod o výběru daní z přidané hodnoty a spotřební daně. Členské státy rovněž zavedou vlastní vnitrostátní právní předpisy, které budou upravovat zavedení DPH v SAE.

Občané a obyvatelé Spojených arabských emirátů (SAE) využívají veřejných služeb jako jsou zdravotnictví, školství a sociální služby. Náklady na tyto služby plně hradí vláda, stejně jako například údržbu komunikací, parků. Zavedení daně z přidané hodnoty a spotřební daně pomůže SAE diverzifikovat zdroje příjmů tak, aby vládní útvary mohly i nadále zajišťovat provoz veřejných služeb a zajistit vysokou kvalitu života i v budoucnosti Toto je také v souladu s klíčovým pilířem vize SAE 2021 – Udržitelnost infrastruktury.

Spotřební daň pak byla zavedena především proto, aby vláda SAE mohla regulovat například produkty, které škodí lidskému zdraví.

Ministr Al Tayer současně zmínil, že zavedení dalších daní je předmětem diskuze, nicméně daň z příjmu právnických osob není zatím na pořadu dne. Jejímu případnému zavedení musí předcházet důkladná studie dopadu přímého zdanění na konkurenceschopnost.

Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli (plátci) zaplatil.

DPH je forma nepřímé daně a používá se ve více než 180 zemích po celém světě. Všechny země OECD s výjimkou USA mají DPH (nebo variaci). DPH je sofistikovanější daň a řeší mnoho problémů, které ovlivňují obecnou daň z obratu.

DPH v SAE se účtuje v každém kroku „dodavatelského řetězce“. Koneční spotřebitelé obecně nesou náklady na DPH, zatímco registrované podniky shromažďují a účtují daň, a to způsobem, který vystupuje jako správce daně jménem Federálního daňového úřadu.

Pouze podniky, které jsou registrované k DPH budou muset účtovat a platit DPH. Sazba DPH je stanovena na 5%.

Spotřební daň

Spotřební daň je forma nepřímé daně uvalené na konkrétní zboží. Tyto výrobky jsou obvykle ty, které jsou škodlivé pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Cílem daně je snížit spotřebu těchto komodit a současně zvýšit příjmy pro vládu, které lze vynaložit na výhodné veřejné služby.

Ve Spojených arabských emirátech se bude spotřební daň vztahovat na následující zboží:

 • tabákové výrobky
 • slazené nápoje
 • energetické nápoje

Koneční spotřebitelé těchto produktů obecně zaplatí vyšší maloobchodní cenu, jakmile bude zavedena daň z přidané hodnoty.

Všechny podniky, které dovážejí, vyrábějí nebo skladují zboží podléhající spotřební dani, musí zvážit, zda musí být zaregistrovány u Federálního daňového úřadu a jsou odpovědné za podání daňového přiznání a placení spotřební daně.

Kdo se může nebo bude moci zaregistrovat k DPH?

Podnik musí být plátcem DPH, pokud jeho zdanitelné plnění a dovoz překročí povinný limit pro registraci, který je 375 000 AED.

Dále může podnik zvolit dobrovolnou registraci DPH, pokud jsou jejich plnění a dovozy nižší než povinná registrační prahová hodnota, ale překročí dobrovolný registrační limit, který je 187 500 AED.

Podobně se podnik může dobrovolně zaregistrovat, pokud jejich výdaje překročí dobrovolný limit pro registraci. Tato dobrovolná registrace má za cíl umožnit začínajícím podnikům bez obratu zaregistrovat se na DPH v SAE.

Jaké jsou odpovědnosti podniků týkající se DPH v SAE?

Všechny podniky ve SAE budou muset zaznamenávat své finanční transakce a zajistit, aby jejich finanční záznamy byly přesné a aktuální. Podniky, které splňují požadavek minimálního ročního obratu (doložené svými finančními záznamy), budou povinni zaregistrovat se k DPH. Podnik mající za to, že se k DPH registrovat nemusí, by měl uchovat své finanční záznamy pro případ, že by Federální daňový úřad zjišťoval, zda měl být k DPH v SAE registrován.

Registrované podniky k DPH:

 • musí uvalit DPH na zboží nebo služby, které dodávají;
 • mohou požadovat vrácení jakékoli DPH, kterou zaplatili za zboží nebo služby související s obchodní činností;
 • uchovávat obchodní záznamy, které umožní vládě kontrolovat, zda mají věci v pořádku.

Společnosti registrované k DPH musí nahlásit pravidelně částku DPH na vstupu a na výstupu. Bude to formální podání a je pravděpodobné, že podávání zpráv bude provedeno online.

Pokud by společnosti měla zaplatit více DPH, než zaplatila, musí uhradit vládě rozdíl. Pokud by společnost zaplatila na DPH více, než vyúčtovala, může tento rozdíl získat zpět.

Kdy mají podniky začít registrovat DPH?

Registrace DPH v SAE byla v říjnu 2017 otevřena pro podniky, které je třeba zaregistrovat do 1. ledna 2018. Kterýkoli podnik, který musí být registrován k DPH a účtovat DPH od 1. ledna 2018, musí být zaregistrován před tímto datem.

Podle federálního zákona č. (7) o daňových postupech má Kontrolní úřad 20 pracovních dnů, aby mohl přezkoumat a odpovědět na žádosti o registraci.

Žádosti o registraci se podávají prostřednictvím portálu E-Services na internetových stránkách Federálního daňového úřadu (Federal tax authority – FTA).

Kdy jsou registrované podniky povinny podávat daňové přiznání k DPH?

Osoby povinné k dani musí pravidelně podávat daňové přiznání do 28 dnů od konce daňového období, a to:

Čtvrtletně pro podniky s ročním obratem nižší než AED 150 m

Měsíčně pro podniky s ročním obratem AED 150 m nebo více.

Daňové přiznání se podává online pomocí e-služeb.

Jaké záznamy jsou podniky povinny uchovávat, a jak dlouhou dobu?

Podniky jsou povinny vést záznamy, které Federálnímu daňovému úřadu umožní zjistit podrobnosti o podnikatelských činnostech a prověřit transakce. Požadované doklady a časové období pro jejich uchování jsou objasněny ve federálním zákoně č. (7) z roku 2017 o federálních daňových postupech a rozhodnutí vlády č. (36) z roku 2017 o prováděcím předpisu federálního zákona č. (7) z roku 2017 o daňových postupech.

Jak dlouho je nutno uchovávat faktury?

Každá osoba povinná k dani musí uchovávat faktury z přidané hodnoty vydané a obdržené po dobu nejméně pěti let.

Jak by měl podnik určit místo dodání zboží?

Místo dodání určí, zda je dodávka uskutečněna v rámci SAE (v takovém případě se bude uplatňovat zákon o DPH v SAE).

U dodání zboží by mělo být místem dodání místo určení zboží, pokud se dodávka uskutečňuje se zvláštními pravidly pro určité kategorie dodávek (např. Voda a energie, přeshraniční dodávky).

Pro poskytování služeb by mělo být místem dodání tam, kde je dodavatel usazen, se zvláštními pravidly pro určité kategorie dodávek (např. Přeshraniční dodávky mezi podniky).

Mohou podniky kompenzovat cla proti platbám DPH?

DPH je splatná kromě celních poplatků zaplacených dovozcem zboží a nelze jej odečíst. DPH se vypočítá z hodnoty, která zahrnuje celní sazbu.

Jak budou řešeny nemovitosti?

Nakládání s nemovitostmi na základě DPH bude záviset na tom, zda se jedná o komerční či rezidenční nemovitost.

Prodej a pronájem komerčních nemovitostí budou zdanitelné standardní sazbou DPH (tj. 5%).

Na druhé straně jsou tato plnění obecně osvobozena od DPH. Tím se zajistí, aby DPH v SAE nepředstavovala nevratné náklady pro osoby, které si kupují své vlastní nemovitosti. Aby se zajistilo, že developeři nemovitostí mohou získat zpět DPH na výstavbu obytných nemovitostí, bude první sazba DPH obytných nemovitostí do 3 let od jejich dokončení nulová.

Které sektory budou nulově zdaněny?

DPH se bude účtovat ve výši 0% u následujících hlavních kategorií:

 • Vývoz zboží a služeb mimo GCC;
 • Mezinárodní doprava a související dodávky;
 • Dodávky určitých námořních, leteckých a pozemních dopravních prostředků (jako jsou letadla a lodě);
 • Určité drahé kovy investičního stupně (například zlato, stříbro, čistoty 99%);
 • Nově postavené obytné nemovitosti, které jsou prodány poprvé do 3 let od jejich dostavby;
 • Poskytování určitých vzdělávacích služeb a poskytování relevantních výrobků a služeb;
 • Poskytování určitých služeb zdravotní péče a poskytování příslušných výrobků a služeb.

Které sektory budou osvobozeny od DPH?

Následující kategorie dodávek budou osvobozeny od DPH v SAE:

 • Poskytování některých finančních služeb (objasněno v právních předpisech o DPH);
 • Bytové vlastnictví;
 • Orná půda;
 • Místní osobní doprava.

Bude existovat seskupení subjektů pro DPH?

Podniky, které splňují určité požadavky uvedené v právních předpisech budou moci zaregistrovat se jako skupina pro účely DPH. U některých podniků může být sloučení DPH užitečným nástrojem, který zjednoduší účtování DPH v SAE.

Prodej použitého zboží?

Aby se zabránilo dvojímu zdanění v případě, že je použité zboží pořízeno registrovanou osobou od neregistrované osoby za účelem dalšího prodeje, bude osoba registrovaná k DPH v SAE schopna účtovat DPH z prodeje použitého zboží s odkazem na rozdíl mezi nákupem cenu zboží a prodejní cenu zboží. DPH, kterou musí zaplatit registrovaná osoba, bude zahrnuta do ziskového rozpětí. Další podrobnosti o podmínkách, které je třeba splnit za účelem uplatnění tohoto mechanismu, lze nalézt ve federálním výnosu č. (8) z roku 2017 o dani z přidané hodnoty.

Jak bude fungovat částečná výjimka?

Pokud zapsaná osoba podléhající DPH v SAE zaplatí vstupní daň z jejích provozních výdajů, může být tato daň na vstupu plně vrácena, pokud se týká zdanitelného plnění uskutečněného nebo plánovaného uskutečněním registrované osoby. Naproti tomu, pokud se výdaje vztahují na nezdanitelnou dodávku (např. dodávky osvobozené od daně), registrovaná osoba nemusí vrátit zaplacenou vstupní daň.

V určitých situacích může být výdaj souviset jak s plněními, které podléhají zdanitelným, tak s nezdanitelnými plněními, které zaplatil registrovaná osoba (např. činnosti bankovního sektoru). Za těchto okolností by registrovaná osoba měla rozdělit daň na vstupu mezi zdanitelné a nezdanitelné (osvobozené) dodávky.

Od podniků se očekává, že budou v první řadě využívat daň na vstupu (poměr zpětně získatelného k celkovému) jako základ pro rozdělení, ačkoli bude možné využít jiné metody, pokud jsou spravedlivé a dohodnuté s Federálním daňovým úřadem.

Jaké situace by vedly k uložení sankce?

Sankce budou uloženy za nedodržení.

Příklady opatření a opomenutí, které mohou způsobit sankce:

 • Podnik se nezaregistroval, ačkoliv je k tomu povinen;
 • Podnik nepodal daňové přiznání nebo neprovedl platbu v požadovaném období;
 • Podnik neuchoval záznamy požadované podle vydaných daňových předpisů;

Toto se vztahuje jak na úmyslný trestný čin, tak na opomenutí.

Existují nějaká zvláštní pravidla pro malé a střední podniky?

Pro malé a střední podniky nejsou plánována žádná zvláštní pravidla. Zóna volného obchodu však prostřednictvím svých internetových stránek poskytuje materiály a zdroje takovým subjektům, které jim pomohou při orientaci v plnění jejich povinností.

Budou existovat přechodná pravidla?

Zvláštní pravidla budou stanovena pro řešení různých situací, které by mohly vzniknout v souvislosti s dodáním, které by zahrnovalo zavedení DPH v SAE. Například:

 • Pokud je zaplacena platba za dodání zboží před zavedením DPH, ale zboží je skutečně doručeno po zavedení DPH, znamená to, že z těchto dodávek bude muset být účtována DPH. Stejně tak budou platit zvláštní pravidla, pokud jde o poskytování služeb zahrnující zavedení DPH.
 • Pokud je smlouva uzavřena před zavedením DPH, a je zcela nebo částečně provedena po zavedení DPH, a smlouva neobsahuje doložky týkající se postupu ohledně DPH, bude toto považováno za plnění, které je nutno zdanit. Budou však existovat zvláštní ustanovení, která umožní dodavatelům účtovat DPH v situacích, kdy jejich odběratel má možnost získat DPH zpět, ale pouze v případě, že ve smlouvě doložka o řešení DPH není.

Jak bude řešeno pojištění?

Obecně platí, že pojištění (vozidel, zdravotní péče atd.) bude zdaněné. Životní pojištění se však bude považovat za osvobozenou finanční službu.

Jak rychle budou vráceny platby?

Náhrady budou provedeny po obdržení žádosti a budou podléhat kontrole a ověřování, se zvláštním zaměřením na předcházení podvodům.

Bude Federální daňový úřad vydávat rozhodnutí nebo poskytovat daňové poradenství?

V rámci své spolupráce s daňovými poplatníky může Federální daňový úřad poskytnout své názory na různé právní záležitosti. Daňoví poplatníci budou moci zpochybnit jeho rozhodnutí, a to patrně podáním námitek proti vydanému rozhodnutí.

Bude možno vydávat i zjednodušené daňové doklady?

Plátce DPH musí vždy vydat daňový doklad. Aby mohl být doklad považován za platnou fakturu pro účely DPH, musí splňovat požadavky uvedené v právních předpisech. V určitých situacích může plátce DPH vydat zjednodušený daňový doklad. Podmínky pro fakturu s DPH a zjednodušené daňové doklady jsou uvedeny ve federálním výnosu č. (8) z roku 2017 o dani z přidané hodnoty (čl. 65 – 69) a v prováděcím nařízení federálního výnosu č. (8) z roku 2017 o dani z přidané hodnoty.

Bude nějaká DPH, kterou podniky nemohou uplatnit?

DPH v SAE nebude odčitatelná z titulu výdajů vynaložených na dodání nezdanitelných dodávek. Daň z přidané hodnoty navíc nemůže být odečtena, pokud vznikla s ohledem na zvláštní výdaje, jako jsou náklady na zábavu, např. zábava zaměstnanců společnosti.

Za jakých podmínek budou mít podniky nárok na úhradu DPH za výdaje?

DPH na výdaje, které vznikly podniku, lze odečíst za následujících okolností:

Podnik musí být osobou povinnou k dani (konečný spotřebitel nemůže požadovat vrácení daně na vstupu).

DPH by měla být účtována správně (tj. neoprávněně naúčtovaná DPH se nevrací).

Podnik musí mít doklady o zaplacené DPH (např. platná daňová faktura).

Získané zboží nebo služby jsou používány nebo mají být použity k uskutečňování zdanitelných dodávek.

Vrácení daně z DPH lze uplatnit pouze na částku zaplacenou nebo zamýšlenou k zaplacení před uplynutím 6 měsíců po dohodnutém datu platby.

Budou nerezidenti žádáni, aby se zaregistrovali k DPH?

Nerezidenti, kteří uskutečňují zdanitelné dodávky ve Spojených arabských emirátech, budou povinni zaregistrovat se k DPH, pokud neexistuje jiná osoba, která je rezidentem Spojených arabských emirátů a je odpovědná za zaplacení DPH z těchto dodávek. Toto vyloučení se může vztahovat například na skutečnost, že podnik je povinen účtovat DPH v SAE v rámci mechanismu přenesení daňové povinnosti, pokud jde o nákup od nerezidenta.

Bude DPH v SAE placena i z dovozu?

DPH je placena za zboží a služby zakoupené ze zahraničí.

V případě, že příjemce ve státě je registrovanou osobou u Federálního daňového úřadu pro účely DPH, bude při daném dovozu zaplacena DPH užitím přenesení daňové povinnosti.

V případě, že příjemce ve státě není registrován pro účely DPH, bude zaplacena DPH z dovozu zboží z místa mimo GCC. Taková DPH bude zpravidla vyžadována k zaplacení dříve, než bude zboží vydáno.

Budou podniky muset podávat zprávy o své činnosti v každém z emirátů?

Podniky budou muset doplnit další informace o svých daňových přiznáních k dani z příjmů a vykázat výnosy získané v každém emirátu.

Další podrobnosti o této skutečnosti lze nalézt v prováděcím nařízení federálního výnosu č. (8) z roku 2017 o dani z přidané hodnoty.

Bude zboží osvobozené od cla také osvobozeno od DPH?

Ne vždy. Některé výrobky, které jsou dovezeny, mohou být osvobozeny od cla, ale podléhají DPH.



×
×