Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

Čtvrtá AML směrnice v ČR a její vývoj

daňová optimalizace

Čtvrtá AML směrnice Evropské Unie týkající se předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu není žádnou novinkou. Česká republika ji, stejně jako ostatní členové EU, musela implementovat do právního řádu nejpozději do 26.6.2017, což se také stalo.

Daňová optimalizace v rámci EU

Každý člen směrnici implementuje jiným způsobem, proto se napříč Evropou budou lehce lišit. Obsahem směrnice je především zvýšit důraz na identifikaci skutečných vlastníků společností a jejich evidenci. Dále také rozpoznávat a posuzovat rizika spojená s praním špinavých peněz v rámci podnikání, včetně vedený záznamů o takové činnosti.

Směrnice v ČR

V České republice byla směrnice implementována prostřednictvím zákona č. 368/2016 Sb., který mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 14.11.2016 a nabyl účinnosti dne 01.01.2017 (dále jen „AML zákon“).

Na základě tohoto zákona byl zakotven Rejstřík konečných vlastníků, který je neveřejný a vedou jej rejstříkové soudy (krajské, v Praze Městský soud v Praze). Subjekty, které jsou k tomu povinny, musí během 6 měsíců od účinnosti zákona ohlásit konečného vlastníka. V případě, že by subjekt takového vlastníka (splňujícího zákonné požadavky) nenalezl, bude v rejstříku uveden člen statutárního orgánu společnosti.

Rozšířené povinnosti dle AML zákona

Došlo také k rozšíření okruhu osob, které jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené AML zákonem. To znamená nutnost identifikovat a kontrolovat klienta, uschovávat tyto údaje a dbát oznamovací povinnosti). Okruh se rozšířil o investiční zprostředkovatele a téměř všechny provozovatele hazardních her. Dále osoby, které poskytují nominee a podobné služby a samozřejmě i na osoby, které poskytují služby spojené s kryptoměnami.

Snížil se limit pro veškeré hotovostní transakce (na které se pak vztahuje povinnost podle AML zákona). Z 15.000 EUR na 10.000 EUR. Novelou byl zrušen Finanční analytický útvar (který byl odborem MF ČR). Jeho působnost přejal Finanční analytický úřad, který je organizační složkou státu. Proti jeho rozhodnutím se již nebude podávat rozklad jako dosud, ale odvolání, o němž bude rozhodovat Ministerstvo financí ČR.×
×